Фондация "Генерация"

3:31 PM
Млади еколози от Лом се включват в международна инициатива за популяризиране на защитени видове

Ученици от Общински клуб „Екология и опазване на околната среда“-гр. Лом се включиха в проект „Сливи за смет“ за информиране на населението от пограничния регион с Румъния за състоянието на защитените територии по НАТУРА 2000 и влажните зони по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово. Младите хора работят конкретно за разпространение на информация за два защитени вида, обитаващи територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Вълнестата козя брада е критично застрашен от изчезване вид заради това, че хората разрушават местообитанието му - чрез добив на пясък от Дунава, паша и изпотъпкване от селскостопанските животни и замърсяване на реката и брега. Включен е в Закона за биологичното разнообразие, в Червената книга на Република България, както и в НАТУРА 2000. Пчелоядът е застрашен и защитен вид, числеността му непрекъснато намалява, но не е включен в Червената книга. Днес избиването му се преследва от закона.

Насочването на вниманието на широката общественост и повишаването на информираността относно двата вида са основна цел на проект „Екохлапета“, изпълняван от Клуба съвместно с фондация „Генерация“ и финансиран от Програма „Мтел екогрант – природа с бъдеще“ на Мтел. Изпълнението на проекта включва обучение на 30 ученици от 8 до 12 клас за насърчаване на доброволчеството, стимулиране на гражданското съзнание и подобряване на отношението към околната среда. След обученията самите те ще предават придобитите знания и умения на 250 деца от пет детски градини в града (ЦДГ „Снежанка“, ЦДГ „Червената шапчица“, ЦДГ „Звънче“, ЦДГ „Калинка“, ЦДГ „Звездица“). За малчуганите ще бъдат проведени занимания под формата на приказки, картинни разкази и мултимедийни презентации. Предвиждат се и практически занимания, които да провокират детското любопитство към природата и по-специално към вълнестата козя брада и пчелояда.

Включването на най-активните млади хора от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ в трансгранични инициативи създава допълнителен ефект от изпълнението на дейностите от проект „Екохлапета“ и разширява въздействието на резултатите му. 

Views: 427 | Added by: srebrina_efremova | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar