52% от младите хора в Лом, включени в анкета за проучване на нуждите им, твърдят, че не участват в обучения или други неформални дейности, тъй като нямат информация за тях. Фондация „Генерация” и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ проведоха проучване за потребностите на младите хора на младите хора, на възраст 15-29г. от град Лом. Проучването е осъществено в рамките на проект „Заетост и доброволчество за активни младежи”, чиято основна цел е активизиране на гражданското участие и създаване на умения за заетост на младите хора от град Лом, на възраст между 15 и 29 г. Проектът се финансира от Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Анкетирани бяха 135 младежи от същия възрастов интервал, а интервюирани бяха 12 заинтересовани страни – институции и представители на местния бизнес.

77 от анкетираните младежи са работили до момента, като от тях трудово правоотн ... Read more »

Views: 850 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2017-03-16 | Comments (0)

Представители на Софийски ученически съвет (СУС) по покана на Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ и фондация „Генерация” проведе обучение на 20 младежи от Лом под формата на обмен на добри практики на тема ученическо самоуправление. Целта на обучението беше СУС като изградена и работеща структура да предаде опита в конструирането и управлението на ученическа организация на млади хора от Лом, които от своя страна да инициират създаването на такъв съвет в Профилирана гимназия „Найден Геров“ в града.

Учениците, които бяха част от обучението научиха разликите между ученически парламент и съвет, задължителните звена и на двете организации, начините за провеждане на избори и административните процедури, които трябва да се следват при функционирането на съвета. Най-интересни за тях бяха конкретните примери за ин ... Read more »

Views: 889 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2017-03-08 | Comments (0)

40 млади хора от Лом придобиха умения за кандидатстване за работа и работа в екип в рамките на две обучения по проект „Заетост и доброволчество за активни младежи”, финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020) от Министерство на младежта и спорта и изпълняван от фондация „Генерация” и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“. Основната цел на проекта е активизиране на гражданското участие и създаване на умения за заетост на младите хора от град Лом, на възраст между 15 и 29 г.

В първото обучение младите хора разбраха как се пише CV и как да се преборят с предизвикателството мотивационно писмо. Бяха разигравани симулации на интервю за работа, които да поставят младите хора във възможно най-близка до реалната ситуация. Второто обучение беше свързано с етапа след назначаване на конкретно работно ... Read more »

Views: 827 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2017-02-25 | Comments (0)

Ролеви игри, учене чрез правене, дискусии и занимания от рода „деца обучават деца“ се очертаха като най-ефективни методи за възпитание на екологично самосъзнание у най-малките според изводите на проект „Екохлапета“, който се проведе от юли до ноември в пет детски градини в град Лом - 1 ДГ „Снежанка“, 2 ДГ „Червената шапчица” 3 ДГ „Звездица“, 7 ДГ „Калинка“ и 12 ДГ „Звънче“. Данните се базират на анкетно проучване сред учителите на деца от 4 до 7 години в градините. Запитването беше направено след провеждането на екологични беседи с деца от младежи доброволци от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“. По време на заниманията учениците запознаха децата с два защитени вида, които се срещат на територията на Лом - растението вълнеста коза брада и птицата пчелояд.

... Read more »
Views: 788 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-12-16 | Comments (0)

Традиционните есенни тържества в детските градини „Снежанка“, „Звънче“, „Червената шапчица“, „Калинка“ и „Звездица“ в Лом бяха посетени от неочаквани гости тази година. Една от най-красивите птици, които се срещат в България – обикновеният пчелояд, и рядкото растение вълнеста козя брада участваха в празненствата и разказаха на децата колко е важно да се грижат за природата и за застрашени от изчезване видове като тях. В ролята на гостите влязоха младежи доброволци от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, които разработиха цялостната концепция и сценария за заниманията. Заедно с децата те събираха разделно отпадъци, почистваха замърсена река, засадиха семена и луковици на пролетни цветя и билки.

„Каките и батковците представиха по непринуден и интересен начин на възпита ... Read more »

Views: 1014 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-11-12 | Comments (0)

От 18 октомври до края на месеца 250 деца от Лом от 5 детски градини ще участват в екологични занимания, целящи да ги запознаят с биоразнообразието в региона, защитените видове растения и животни и защо е важно да се пазят. Акцент в беседите ще са два конкретни вида – растението вълнеста коза брада и птицата пчелояд. Инициативата е част от проект „Екохлапета“, финансиран от „Мтел екогрант – природа с бъдеще“, който се изпълнява от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ в партньорство с фондация „Генерация“.

Екологичните занимания ще се проведат от младежи доброволци, преминали през специално обучение за развитие на уменията за работа по екологични тематики. Учениците сами разработват сценария и материалите за беседите като следват предварително зада ... Read more »

Views: 884 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-10-20 | Comments (0)

Над 70% от младите хора, участвали в обучение по методика на проект „Екохлапета“, са посочили като основна причина да се включват в доброволчески инициативи опитът и новите умения, които ще придобият по време на участието си. На второ място като резултат от анкетното проучване сред младежи от град Лом между 15 и 19 години е усещането за обществен принос с участието в екологични, културни или социални кампании. Данните сочат още, че младите хора се включват в инициативи, организирани от училището, общината или друга организация, но нямат нагласи и умения да се самоорганизират по важни за тях самите теми.

В тази връзка беше организирано обучение за насърчаване на доброволчеството, повишаване на уменията за организиране на самостоятелни доброволчески кампании и инициативи и запознаване с два защитени вида, обитаващи териториите около Лом – растението вълнеста ... Read more »

Views: 814 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-09-29 | Comments (0)

Фондация „Генерация“ и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр. Лом организират обучение за млади хора между 15 и 19 години, целящо да създаде умения и да ги насърчи да организират доброволчески инициативи. Освен това обучението запознава участниците с два защитени вида, които се срещат на територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Като краен резултат участниците ще изработят сценарий за екологични занимания с деца от 5 детски градини, на които трябва да предадат наученото и да създадат навици за опазване на природата.

Обучението е част от проект „Екохлапета“, финансиран от „Мтел екогрант - природа с бъдеще“. 

Програма на обучението можете да намерите тук

Views: 600 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-09-19 | Comments (0)

Ученици от Общински клуб „Екология и опазване на околната среда“-гр. Лом се включиха в проект „Сливи за смет“ за информиране на населението от пограничния регион с Румъния за състоянието на защитените територии по НАТУРА 2000 и влажните зони по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово. Младите хора работят конкретно за разпространение на информация за два защитени вида, обитаващи територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Вълнестата козя брада е критично застрашен от изчезване вид заради това, че хората разрушават местообитанието му - чрез добив на пясък от Дунава, паша и изпотъпкване от селскостопанските животни и замърсяване на реката и брега. Включен е в Закона за биологичното разнообразие, в Червената книга на Република България, както и в НАТУРА 2000. Пчелоядът е застрашен и защитен вид, числеността ... Read more »

Views: 1052 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-08-26 | Comments (0)

30 ученици от 8 до 12 клас от Лом ще се включат в проект за опазване на околната среда, в който ще учат на любов към природата деца от пет детски градини. Младежите ще бъдат обучени по специално разработена методика за насърчаване на доброволчеството, стимулиране на гражданското съзнание и подобряване на отношението към околната среда.

След обученията самите те ще предават придобитите знания и умения на 250 деца от пет детски градини в града (ЦДГ „Снежанка“, ЦДГ „Червената шапчица“, ЦДГ „Звънче“, ЦДГ „Калинка“, ЦДГ „Звездица“). За малчуганите ще бъдат проведени занимания под формата на приказки, картинни разкази и мултимедийни презентации. Предвиждат се и практически занимания, които да провокират детското любопитство към природата и по-специално към два застрашени вида, които са разпространени на територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Инициативата е част от проекта „Екохл ... Read more »

Views: 620 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-06-09 | Comments (0)

« 1 2